Berichte 2024

2024-03 | Claudia Paasch

Theater, Theater...

2024-02 | Sabrina Ries

Namaste

2024-02 | Frauke Kunikowski

Kunstprojekt

2024-02 | Birgit Schmulbach

Tanz AG

Berichte 2023

2023-09 | Petra Sippel

Auslug in Planetarium und in den Zoo

2023-09 | Petra Sippel

Forscherraum in neuem Gewand

2023-08 | Petra Sippel

Zahnprophylaxe

2023-08 | Petra Sippel

Die Superlöwen

2023-03 | Petra Sippel

Holzmichel

2023-03 | Petra Sippel

Vorschulprojekt "Mut tut gut"

2023-03 | Birgit Schmulbach

Weiberfastnacht und Karneval

2023-03 | Petra Sippel

Bornekamptag

2023-03 | Petra Sippel

Erste Hilfe Kurs

2023-03 | Petra Sippel

Der Regenbogenfisch

2023-03 | Petra Sippel

Vater- Kind Forschertag

2023-03 | Petra Sippel

Saatgut